Projektový záměr

Provozování domu s pečovatelskou službou

Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je vybudovat zázemí pro Dům s pečovatelskou službou v historické budově zámku v obci Borotín a jeho uvedením do provozu navázat na tradici sociálních služeb, které v této budově byly léta provozovány. Vzhledem k umístění zámku v klidové zóně rozsáhlé zámecké zahrady, je snahou tohoto projektu o co nejaktivnější zapojení obyvatel domu s pečovatelskou službou do aktivit ve prospěch vlastního bydlení i okolí objektu a současně ve prospěch vlastního psychického i fyzického zdraví. Každému bude dána možnost, dle vlastních možností a schopností a současného vlastního zdraví, zapojit se do prací na zahradních a parkových úpravách, udržování a pečování o květiny a dřeviny, zapojit se do rukodělných prací v dílně nebo výtvarném ateliéru. Není zapomenuto ani na kulturní a společenský život obyvatel, je počítáno s pravidelnými návštěvami kulturních akci a divadelních představení v okolí, v samotném objektu zámku je plánovaná kavárna a společenská místnost pro pořádání besed, koncertů i jiných společensko-kulturních aktivit. V neposlední řadě není opomenout ani duchovní rozměr života obyvatel a na rekonstrukci objektu naváže i obnova místní kaple. Snahou těchto aktivit je vytvoření nejen důstojného prostředí pro sklonek života zde žijících seniorů, ale naplnění života mnoha různými aktivitami pro seniory zajímavými a dostupnými.
Dalším, ne méně důležitým cílem, je rekonstrukce chátrající historické budovy, která je dominantou obce Borotín, a rovněž obnovení sociálních služeb, které v této oblasti velice dobře fungovaly, vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele a současně možnost rozšíření služeb v obci - hostinská činnost, maloobchod, kadeřnické služby, rozšíření lékařské péče.

Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti
  • zvýšení turistiky
  • zvýšení volnočasových aktivit v obci
  • zlepšení podnikatelského prostředí v regionu díky zvýšení kupní síly obyvatel a zvýšení počtu návštěvníků

 

Přínos pro cílovou skupinu:
Začlenění seniorů do aktivního života nejen v areálu zámku a obci, ale zajištění vědomí potřebnosti a rovněž důstojný a aktivní způsob využití seniorského času.

Současný stav:
Před realizací tohoto projektového záměru byl projekt historické budovy zámku Borotín zdevastovaný, prázdný, nevyužívaný a jako chátrající budova nedůstojnou dominantou obce. Součastně je v obci a okolí vysoká nezaměstnanost, za prací je nutné dojíždět do spádových obcí nebo měst.

Vzhledem ke zvyšujícímu se průměrnému věku obyvatel České republiky i Jihomoravského kraje, je míst v domech s pečovatelskou službou a v domech pro seniory v součastné době neustále nedostatek.

Historie zámku

Zámek v Borotíně byl vystavěn v době, kdy borotínský statek vlastnil rod, který si svůj šlechtický stav a přídomek v Freienfelsu vysloužil ve státních službách. Na jeho počátku stál tajemník olomouckého biskupa Leopolda Viléma, a to Martin Fridrich Pruskauer. Freienfelsové se stali borotínskou vrchností a drželi jej po dlouhé čtyři generace. Pobývali rovněž v Brně, velmi často sloužili ve vysokých státních úřadech, vlastnili zde nemovitosti, v kostele sv. Jakuba slavili svatby a křty. Stavebníkem borotínského zámku byl nepochybně František Xaver z Freienfelsu, představitel druhé generace rodu, který jej držel v letech 1734 – 1767.

 

 

Symetrická, přehledná a zcela pravidelná třítraktová dispozice zámku, shodná ve všech podlažích bez jediné anomálie, zcela vylučuje možnost, že do stavby byly začleněny nějaké starší stavební konstrukce. Na místě zámku tak s největší pravděpodobností nestála žádná další stavba a jeho dispozice je výsledkem jediné stavební etapy, která vznikla podle jednotného záměru.

V roce 1784 se uzavřela éra Fraienfelsů a novým pánem Borotína se stal guberniální rada Josef Maria svobodný pán z Friedenthalu. Nadále se majitelé dosti rychle střídali. V roce 1797 Borotín koupil Jan František Heinisch z Heidenburgu. V roce 1891 Borotín koupil Jan a Gustav Riedolovi. Jan Riedel zemřel 16. dubna 1894 a Gustav Riedel předal v roce 1985 Borotín synu Gustavu Riedelovi mladšímu. Gustav Riedel v Borotíně provozoval továrnu na betonové výrobky (mimo jiné střešní tašky) a pilu. Po druhé světové válce byl zámek znárodněn. Zámek včetně parku a rybníku byl přidělen do správy Československých státních lesů a zámek měl být přestavěn na internát pro pracující mládež. Ze záměru sešlo a od 30. ledna 1953 převzal zámek do správy podnik Velkoobchod obuví Gottwaldov a budova byla využívána jako sklad. V prvním patře bydlel jeho nájemník bývalý majitel Riedel ml. a skladník. Od roku 1960 byl v zámku poté zřízen ústav sociální péče pro oligofrenní děti a mládež, který zde byl provozován až do konce roku 2000, kdy byl provoz zařízení přesunut do nově postaveného sociálního zařízení ve Velkých Opatovicích.